Home >Opleidingen > PASTA (Postacademisch Scholingstraject Archeologie)

PASTA (Postacademisch Scholingstraject Archeologie)

Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een consortium gevormd onder de naam PASTA. Vriens Archeo Flex (penvoerder) en het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA zijn hiervan de uitvoerders. Voor een totaal overzicht en aanmeldingen verwijzen wij u naar de website van PASTA.
PASTA biedt een breed en gevarieerd aanbod, bestaande uit onder andere onderstaande modules:

Romeins aardewerk
Een van de meest omvangrijke vondstgroepen bij een opgraving is aardewerk. In de Romeinse tijd is al sprake van een consumptiemaatschappij waarbij voedsel en drank uit de hele wereld naar alle uithoeken van het Rijk vervoerd werd om daar geconsumeerd te worden; het verpakkingsmateriaal (aardewerk) werd hergebruikt en weggegooid. In de cursus Romeins aardewerk leert de cursist de verschillende soorten Romeins aardewerk kennen en gaat zelf aan de slag met het determineren ervan. De cursus Romeins aardewerk staat in het teken van de scherven: welke soorten zijn er, welke kenmerken kun je aan een scherf benoemen, wat is de goede literatuur bij het determineren. Afhankelijk van het niveau van de deelnemers kan er ook nog aandacht worden besteed aan het bewerken van een verzameling aardewerk uit een opgraving: hoe dateer ik (een verzameling) scherven, welke kenmerken moet ik vastleggen in een database, welke vraagstellingen kan ik middels aardewerk beantwoorden. 

Middeleeuws aardewerk
Deze cursus gaat in op de mogelijkheden van aardewerkstudies en geeft een overzicht van de soorten en vormen per tijdvak. Na een rondje langs de vergelijkingscollectie duiken we in de praktijk door te oefenen met de determinatie. Leren is vooral doen! Deelnemers kunnen ook aardewerkscherven meenemen waar ze zelf niet makkelijk uitkomen.

Archeologische rapportages schrijven
Iedere archeoloog krijgt ermee te maken: het standaardrapport. Of het nu om een IVO-O, een IVO-P of een opgraving gaat, het standaardrapport is het eindproduct van elk onderzoek. In deze cursus komen verschillende aspecten van het rapportageschrijven aan bod, van het vertalen van archeologische data naar tekst tot schrijfstijl en -techniek. Door middel van korte opdrachten worden de behandelde onderwerpen direct in praktijk gebracht.

Archeologie binnen uw gemeente
Deze cursus is gericht op de bevoegdheden en verplichtingen van gemeenten in de omgang met het bodemarchief voortvloeiend uit de Monumentenwet. De cursus heeft ten doel ambtenaren een algemeen beeld te verschaffen over wat archeologie is, wat gemeenten gezien de nieuwe wet moeten en wat mogen. Daarnaast wordt het instrumentarium en de processen behorende bij de gemeentelijke zorgplicht voor het archeologisch bodemarchief behandeld.

Bouwhistorie voor archeologen
In binnenstedelijke opgravingen komt een archeoloog vooral muurwerk tegen. Aan de bouwwijze en eigenschappen van deze muren is de bouwgeschiedenis van de opgravingslocatie nauwkeurig te reconstrueren. Om deze geschiedenis aan de muren ‘af te lezen’ zijn bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Hiermee kan de informatiewaarde van deze sporen beter worden benut. Deze cursus gaat dieper in op de het ‘lezen van muren’, de schaalniveaus waarop muurresten informatie kunnen geven, over de in het verleden gebruikte materialen en bouwmethoden en over de manier waarop een archeoloog muurwerk kan documenteren.

Cursus BRL 
Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hierin is o.a. opgenomen dat organisaties die gravende archeologische werkzaamheden willen verrichten, gecertificeerd moeten zijn conform de BRL SIKB 4000 Archeologie. Een van de belangrijkste onderdelen van deze BRL is de deskundigheid van individuele archeologische medewerkers (hierna: actoren). Aan deze actoren zijn dan ook eisen gesteld op het gebied van kennis en ervaring. Per type actor is vastgesteld wat deze moet kennen en kunnen. Voor alle type actoren geldt dat zij kennis moeten hebben van de BRL 4000. Aan het einde van deze cursusdag wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Dit certificaat is voldoende voor registratie. Het tevens volgen van een toets is niet noodzakelijk. 

(Q)GIS
In de hedendaagse archeologie zijn digitale vaardigheden onmisbaar; de belangrijkste software voor het digitaliseren, bewerken, analyseren en visualiseren van archeologische gegevens zijn Geografische Informatie Systemen (GIS). Wilt u uw kennis omtrent GIS opfrissen, de laatste ontwikkelingen in de technologie onder de knie krijgen of kennis maken met het Free Open Source Software pakket Quantum GIS (QGIS)? Op de eerste cursusdag leert de cursist de belangrijkste stappen in de archeologische dataverwerking efficient uitvoeren in QGIS: digitaliseren van veldtekeningen, het weergeven van geodata in GIS, het uitvoeren van selecties, conversies en analyses en het maken van kaarten. Op de (optionele) tweede dag wordt de verdieping gezocht en maakt de cursist kennis met het werken met externe databases, het gebruiken van plugins en webservices, het automatiseren van processen en het uitvoeren van geavanceerde databewerkingen.
Gekozen is voor QGIS omdat dit GIS software pakket steeds gebruiksvriendelijker wordt, werkt op alle grote besturingssystemen –Windows, Mac, Linux en Android – en door zijn open architectuur makkelijk aan te passen is, en daarmee in potentie andere (dure) GIS software pakketten kan vervangen.

PASTA organiseert ook trainingen op maat en in-company cursussen (ook voor niet archeologen)!