Home >Opdrachtgevers > Specialisaties / vakgebieden

Specialisaties / vakgebieden

Vriens Archeo Flex is van oudsher dé specialist in de archeologische sector (1). Maar dat is niet de enige markt die wij bedienen. Wij bemiddelen ook binnen (2) monumentenzorg, (3) cultuurhistorie, (4) bouwhistorie en (5) het museale werkveld.

Vriens Archeo Flex heeft kandidaten werkzaam in verschillende disciplines binnen de archeologische sector. Denk hierbij aan: 

 • veldarcheologen (veldmedewerker tot senior KNA-archeoloog)
 • fysisch geografen
 • beleidsmedewerkers
 • vondstmedewerkers
 • materiaalspecialisten
 • archeozoölogen en -botanisten
 • archeologisch adviseurs
 • digitaliseerders
 • depotbeheerders

Vriens Archeo Flex is goed op de hoogte van wat er speelt in de markt. Zo speelt zij actief in op de toenemende vraag voor archeologisch personeel met een VCA- en/of OCE-certificaat en verzorgt zij medische keuringen voor het werken in verontreinigde grond. 

Zoekt u kandidaten met een bepaalde actorstatus, mag u ervan uitgaan dat wij deze hebben gechecked in het Actorregister Archeologie en verstrekken wij op verzoek het registernummer.

Monumentenzorg

Vriens Archeo Flex heeft in haar kandidatenbestand specialisten die ingezet kunnen worden voor o.a.: 

 • het verstrekken van informatie over monumenten
 • beheer van het monumentenregister
 • beoordelen en behandelen van subsidieaanvragen
 • adviseren in ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken in relatie tot monumenten (inzake omgevingsvergunningen)
 • behandelen van beleidsvraagstukken op het gebied van monumenten
 • adviseren over het voeren van beleid op het gebied van monumenten, archeologie en beschermde dorpsgezichten
 • vergunningverlening i.h.k.v. monumenten (ook complexe vergunningen)
 • informeren en adviseren van burgers
 • aanpassing van de erfgoedverordening
 • werkzaamheden als monumentenwachter

Cultuurhistorie

De kandidaten van Vriens Archeo Flex beschikken over kennis van en ervaring met o.a.:

 • historische geografie
 • landschapsgeschiedenis
 • cultuurhistorische inventarisaties
 • cultuurhistorische (waarde en verwachtings)kaarten

Bouwhistorie

Wanneer een beschermd monument verbouwd of gerestaureerd moet worden, er moet een andere bestemming aan worden gegeven of voor het aanwijzen van gebouwen als monument of beschermd dorpsgezicht, dan is bouwhistorisch onderzoek benodigd. Kandidaten van Vriens Archeo Flex zijn inzetbaar voor de verschillende vormen van bouwhistorisch onderzoek. En natuurlijk kunnen onze kandidaten ook van dienst zijn bij bouwhistorisch onderzoek onder de grond (bijvoorbeeld muurwerk bij een archeologische opgraving).

Museale werkveld

Ook het museale werkveld is één van onze pijlers. Vriens Archeo Flex beschikt over een mooie flexpool van beschikbare kandidaten die een museum kan ondersteunen. Hierbij kun je denken aan o.a.: 

 • collectiebeheer
 • collectieregistratie
 • projectleiding
 • educatie
 • conservator

Projecten

Vriens Archeo Flex voert naast haar reguliere dienstverlening ook een aantal projecten uit, waaronder:

Erfgoedtalent

Dit project richt zich op echte starters in de culturele erfgoedsector. Doel is het bieden van een opstap naar een betaalde baan in de sector

Specialistische kennisborging

Dit project richt zich op specialisten waarvan er ‘slechts nog een handjevol in Nederland te vinden is’ of waarvan de kennis verloren dreigt te gaan (bijv. door vergrijzing of uitstroom naar buitenland). Doel is naast de kennisontwikkeling ook de kennisborging

Meer informatie over deze projecten is terug te vinden op de website van Erfgoedtalent .